PRVE ORGANIZACIJE ŽENA U NOVOM SADU


Pošto su sa zemljišta Vojvodine krajem XVII i početkom XVIII veka oterani Turci, ovi krajevi (osim Vojne granice i Tamiškog Banata) potpali su ponovo pod vlast ugarskih zakona, koji su ženi priznavali više prava nego što ih je imala po običajnom pravu.


Prvu formalnu novosadsku žensku organizaciju sa odobrenim statutima osnovala je 1867. godine Marija Tameković, rođena Fradl. Ona je 16. decembra 1865. godine sazvala na sastanak novosadske gospođe bez obzira na veru i narodnost i predložila im osnivanje dobrovoljne organizacije koja bi pomagala, naročito, deci. Predlog je bio prihvaćen i izabrana je privremena uprava: statuti su izneseni na drugoj skupštini 28. decembra 1865. godine, kada je osnovan i fond društva. Prvi rezultat rada ovog udruženja bio je Zavod za čuvanje male dece koji je Novi Sad dobio već 1. oktobra 1867. godine.


Drugu žensku organizaciju osnovale su Srpkinje 1868. godine.
Godišnji Odbor omladine 28. februara 1868. godine pozvao je i muške i ženske članove Omladine da pomognu u ostvarivanju njegovih naprednih težnji. Ovaj su poziv Novosađanke najozbiljnije prihvatile. Preko “Zastave” Sofija Pasković “u ime svojih mnogih druga” uputila je poziv svim  Novosađankama da dođu na sastanak, “da izaberemo za Novi Sad naš, ženski omladinski odbor, koji će po primeru mesnog odbora naše muške braće odpravljati među ženskinjem one omladinske poslove koje muški odbor bude vršio među muškima”.


Sastanak je održan 29. marta u dvorani kod “Zelenog venca” (sada zgrada banke na Trgu). Na ovoj skupštini sazivačica je, između ostalog, tvrdila: ”Evo, mi prve, od sadašnjeg ženskog kola stupamo na javno polje rada za sreću i napredak svog naroda”.
Drugi govornik, Jelena Vlad. Jovanovića predlagala je da bude jedan odbor u Novom Sadu sastavljen od muških i ženskih članova, ali da se iz njega stvori pododbor žena. Skupština je donela i program rada za takav eventualni ženski pododbor, koji predviđa ove poslove:
"1. Nadgledati sirotinju i bolnike, starati se za odelo i obuću siromašne dece koja idu u školu.
 2. Nadgledati ženske škole, starati se da siromašne ženskinje nađu posla, od kojeg će moći da pošteno žive.
 3. Davati primer umerenosti i razumne štednje, kao i uzdržavanje od rđavih, a potpomaganje dobrih običaja."
Ova ženska organizacija imala je značajnih rezultata na podizanju ženskih škola i vaspitanju ženske omladine u Novom Sadu.

Zoran Knežev
Hroničar i publicista Novog Sada