Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića , Novi Sad

Broj telefona: (021) 485 2000

E-mail: rektorat@uns.ac.rs

Website /

Univerzitet u Novom Sadu je jedini državni i najstariji univerzitet na teritoriji AP Vojvodine. Osnovan je Zakonom o osnivanju Univerziteta koji je donela Narodna skupština Narodne Republike Srbije 28. juna 1960. godine, a Zakonom o visokom obrazovanju (2005) osnivačka prava preneta su na Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, u okviru poverenih poslova koje obavlja APV.

Delatnost organizacija i upravljanje, kao i način finansiranja Univerziteta uređeni su Statutom Univerziteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu imaju obrazovnu i naučnu autonomiju.