Medicinski fakultet

Hajduk Veljkova 3 , Novi Sad

Broj telefona: 021/42 06 78

E-mail: dekanmf@uns.ac.rs

Website /

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu je autonomna, obrazovna i naučna ustanova, koja u okviru delatnosti visokog obrazovanja obavlja studije prvog, drugog i trećeg stepena kao i razne oblike studija za inovacije znanja i stručnog obrazovanja iz oblasti medicinskih nauka.

Medicinski fakultet u Novom sadu organizuje studije za sticanje zvanja doktor medicine, doktor stomatologije i magistar farmacije. Ovi programi ostvaruju se kroz integrisane studije u trajanju dvanaest (medicina) odnosno deset (stomatologija, farmacija) semestara teorijske i praktične nastave i samostalnog rada studenta.

Pored integrisanih studija, Medicinski fakultet organizuje i akademske i strukovne studije zdravstvene nege, prve studije ovakve vrste u našoj zemlji i u regionu.

Na Fakultetu se realizuju i studije drugog i trećeg stepena, kao i brojni programi zdravstvenih specijalizacija i stručnog usavršavanja u okviru kontinuirane edukacije i obrazovanja tokom čitavog života.

Studije se ostvaruju na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja u okviru polja medicinskih nauka u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na sistemu ESPB i akumulaciji bodova. Nastavni programi integrišu bazičnu predmedicinsku edukaciju sa bazičnom medicinskom edukacijom u funkciji kliničke prakse, posebno primarne zdravstvene zaštite. Novi studijski programi su restrukturirani, usmereni na praktične i problemski orijentisane forme učenja (praktičan rad, demonstracije, seminari) i prilagodjeni medjunarodnim programima studija. Istovremeno, ovakav edukacioni sitem ohrabruje studente medicine u traženju sopstvenih perspektiva i inspiriše ih da se razviju u dobro uvežbane i kompetentne lekare i istraživače na polju medicinskih nauka.

Studijski programi na Fakultetu se organizuju na srpskom i engleskom jeziku u celini ili delom, shodno akreditaciji programa.

Nastavni proces se odvija u institutima za bazičnu premedicinsku i medicinsku edukaciju, zavodima za edukaciju iz preventivnih grana medicine kao i na 29 klinika i 8 regionalnih zdravstvenih centara širom Vojvodine. Nastavne baze Medicinskog fakulteta – klinike, instituti i zdravstveni centri - pružaju studentima mogućnost da kroz rešavanje konkretnih problema steknu praktična znanja o bolestima i njihovom lečenju i o uticaju različitih činilaca na zdravlje.

Od osnivanja do danas, više od 6000 lekara, stomatologa i farmaceuta je diplomiralo na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i danas su ambasadori našeg Fakulteta u Grčkoj, Švacarskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Afrike, itd.

Na Medicinskom fakultetu zaposleno je više od 500 profesora i asistenata koji su uključeni u edukaciju budućih stručnjaka u oblasti medicine i farmacije. Zgrade i oprema su veoma značajni, ali nastavni kadar Fakulteta predstavlja najveće bogatstvo našeg Fakulteta koji stoji na raspolaganju budućim generacijama.

Rukovodstvo Fakulteta poziva buduće studente da vide zbog čega uvek ima više zainteresovanih za studije na našem Fakultetu nego što ih možemo upisati. Verujemo da su izvanredan položaj grada, prijatno okruženje i multietnička populacija dodatni razlozi da donesete pravu odluku.