Specijalna ginekološka bolnica Genesis Doktor medicine Mesto zaposlenja: Novi Sad Rok za konkurisanje: 28.02.2018

logo_23656

Na osnovu Odluke direktora Specijalne ginekološke bolnice “Genesis” Novi Sad br.01-01-01-01/100-2018 od 09.02.2018. godine,

SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA ”GENESIS” NOVI SAD

Raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

2 ZDRAVSTVENA RADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME – 2 IZVRŠIOCA NA ODREĐENO VREME, NA PERIOD OD DVANAEST MESECI:

Doktora medicine

2 izvršioca

Opšti uslovi:

  • Završen medicinski fakultet – doktor medicine,
  • VII1 stepen stručne spreme,
  • položen stručni ispit;

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;
  • overenu fotokopiju diplome (uverenja) o završenom medicinskom fakultetu;
  • overenu potvrdu sa pregledom svih položenih ispita i ostvarenim ocenama; 
  • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispit;
  • overenu fotokopiju licence ili rešenja o izdavanju licence i rešenja o upisu u imenik Lekarske komore Srbije;
  • fotokopija radne knjižice.

Dodatna je prednost za Kandidate ako poseduju pismo preporuke.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično na info pultu  Specijalne ginekološke bolnice “Genesis” Novi Sad, ili poslati poštom na adresu: Specijalna ginekološka bolnica “Genesis” Novi Sad, ul. Uroša Predića br. 4, 21000 Novi Sad, sa naznakom „ZA KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE DOKTORA MEDICINE“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, tj. najkasnije do  godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave na Konkurs neće biti uzete u razmatranje.

DIREKTOR
SPECIJALNE GINEKOLOŠKE BOLNICE “GENESIS” NOVI SAD
dr Zorica Crnogorac 


Postavljeno pre 10 dana i 19 sati
Broj pregleda: 127