Specijalna ginekološka bolnica Genesis Doktor medicine Mesto zaposlenja: Novi Sad Rok za konkurisanje: 14.06.2019

 

Specijalna ginekološka bolnica ”Genesis” Novi Sad

Raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom 2 zdravstvena radnika visoke stručne spreme – 2 izvršioca na neodređeno vreme:

Doktor medicine

Novi Sad

Opšti uslovi:

  • završen medicinski fakultet – doktor medicine,
  • VII1 stepen stručne spreme,
  • položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;
  • overenu fotokopiju diplome (uverenja) o završenom medicinskom fakultetu;
  • overenu potvrdu sa pregledom svih položenih ispita i ostvarenim ocenama; 
  • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispit;
  • overenu fotokopiju licence ili rešenja o izdavanju licence i rešenja o upisu u imenik Lekarske komore Srbije;
  • fotokopija radne knjižice.

Dodatna je prednost za kandidate ako poseduju pismo preporuke.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično na info pultu Specijalne ginekološke bolnice “Genesis” Novi Sad, poslati poštom na adresu: Specijalna ginekološka bolnica “Genesis” Novi Sad, ul. Uroša Predića br. 4, 21000 Novi Sad, sa naznakom „ZA KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE DOKTORA MEDICINE“ ili poslati putem elektronskim putem.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, tj. najkasnije do  godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave na Konkurs neće biti uzete u razmatranje.


Postavljeno pre 4 dana i 11 sati
Broj pregleda: 38