Kompletni rezultati lokalnih izbora u Vojvodini

Kompletni rezultati lokalnih izbora u Vojvodini

Ovako su na lokalnim izborima glasale opštine u pokrajini.

KI­KIN­DA

U grad­skom par­la­men­tu u Ki­kin­di, SNS će ima­ti ube­dlji­vu ve­ći­nu od 29 od­bor­ni­ka. Sle­de DS, SPS i LSV sa po če­ti­ri, dok je dva me­sta u grad­skoj skup­šti­ni osvo­jio SVM.

NO­VI KNE­ŽE­VAC

Naj­ve­ći broj man­da­ta u no­vok­ne­že­vač­kom lo­kal­nom par­la­men­tu osvo­ji­la je li­sta kan­di­da­ta SNS-a. Od 31 od­bor­nič­kog me­sta, na­pred­nja­ci­ma je pri­pa­lo 15, a sle­de SVM sa se­dam, DS s pet, dok će SPS i LSV ima­ti po dva od­bor­nič­ka man­da­ta.

SEN­TA

U no­vom sa­zi­vu SO Sen­ta, od ukup­no 29 man­da­ta, naj­vi­še će bi­ti od­bor­ni­ka SVM-a, ko­ji su osvo­ji­li 12 me­sta, sle­de SNS, DS i Ma­đar­ski po­kret, ko­ji će ima­ti po pet od­bor­ni­ka, a osim njih, u lo­kal­nom par­le­man­tu će bi­ti i dva pred­stav­ni­ka Gra­đan­skog sa­ve­za Ma­đa­ra.

KA­NJI­ŽA

Naj­vi­še gla­so­va je do­bio SVM, ko­ji će ima­ti 12 od­bor­nič­kih man­da­ta. Šest man­da­ta u SO Ka­nji­ža ima­će Gru­pa gra­đa­na „Uje­di­nje­ni za Ka­nji­žu”, dok su po pet man­da­ta osvo­ji­li Ma­đar­ski po­kret i SNS, a Ko­a­li­ci­ja „Voj­vo­đan­ska to­le­ran­ci­ja” ima­će jed­nog od­bor­ni­ka.

ČO­KA

Od 25 od­bor­nič­kih me­sta u lo­kal­nom par­la­men­tu op­šti­ne Čo­ka, naj­vi­še je pri­pa­lo SNS - u, ko­ji će ima­ti 11 man­da­ta, na dru­gom me­stu je SVM s de­vet, a osim njih u bu­du­ćem sa­zi­vu SO Čo­ka tri od­bor­ni­ka će ima­ti DS i dva LSV.

ADA

U op­šti­ni Ada, na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma naj­vi­še gla­so­va je osvo­ji­la Gru­pa gra­đa­na „Zo­ran Bi­lic­ki”, za ko­ju je gla­sa­lo čak 65, 52 od­sto iza­šlih bi­ra­ča i oni će u SO Ada ima­ti čak 19 od ukup­no 29 od­bor­nič­kih me­sta. SNS i SVM su osvo­ji­li po če­ti­ri man­da­ta, dok će dva pred­stav­ni­ka ima­ti i DZVM.

ZRE­NJA­NIN

Iz­bor­na li­sta SNS-a do­bi­la je naj­vi­še gla­so­va, pa će u grad­skoj skup­šti­ni ima­ti 35 od­bor­nič­kih man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja oko SPS - a je na dru­gom me­stu s osvo­je­nih de­vet man­da­ta, dok je tre­ća li­sta LSV-a, ko­ji će ima­ti se­dam pred­stav­ni­ka. Pet man­da­ta ima­će SRS, po če­ti­ri su osvo­ji­li „Do­sta je bi­lo” i DS, dok će tri man­da­ta ima­ti SVM.

NO­VI BE­ČEJ

SNS je osvo­jio naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u No­vom Be­če­ju i oni će u lo­kal­nom par­la­men­tu ima­ti 14 od ukup­no 31 man­da­ta. Na dru­gom me­stu je LSV s osvo­je­nih se­dam man­da­ta, a sle­de DS sa šest, SRS s tri i SVM, ko­ji je osvo­jio jed­no od­bor­nič­ko me­sto.

ŽI­TI­ŠTE

Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ži­ti­štu SNS je osvo­jio 11 od­bor­nič­kih me­sta, a DS je dru­gi s osam man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja oko SPS - a ima­će šest od­bor­ni­ka, dok su po dva me­sta osvo­ji­li SVM, Gru­pa gra­đa­na i LSV.

SE­ČANJ

U op­šti­ni Se­čanj naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma osvo­jio je SNS, ko­jem će pri­pa­sti 12 od ukup­no 23 me­sta u SO Se­čanj. Osim njih, u lo­kal­ni par­la­ment su pro­šli SPS sa šest man­da­ta, „Tre­ća Sr­bi­ja” s tri i SRS, ko­ji je osvo­jio dva me­sta.

NO­VA CR­NJA

U op­šti­ni No­va Cr­nja po­be­du na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma je od­ne­la Gru­pa gra­đa­na „Pe­ra Mi­lan­kov”, ko­ja je osvo­ji­la de­vet man­da­ta. Dru­gi po bro­ju gla­so­va je SNS, ko­ji će ima­ti se­dam od­bor­nič­kih me­sta, a u no­vom sa­zi­vu lo­kal­ne skup­šti­ne pet od­bor­ni­ka će ima­ti SPS i po dva me­sta su osvo­ji­li DS i SVM.

PAN­ČE­VO

U Pan­če­vu ube­dlji­vu po­be­du na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ostva­rio je SNS, osvo­jiv­ši 39 od­bor­nič­kih me­sta. Na dru­gom me­stu je DS sa se­dam man­da­ta, sle­de LSV, SRS i SPS, ko­ji su osvo­ji­li po šest od­bor­nič­kih me­sta, a osim njih, u grad­skoj skup­šti­ni će se na­ći i pet pred­stav­ni­ka „Do­sta je bi­lo” i je­dan od­bor­nik SVM.

VR­ŠAC

Po po­da­ci­ma Grad­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je u Vr­šcu, SNS je osvo­jio 37 od­sto gla­so­va ili 20 od 45 od­bor­ni­ka. Sle­de Po­kret „Vr­šač­ka re­gi­ja – Evrop­ska re­gi­ja” sa 14,28 od­sto i se­dam od­bor­ni­ka, SPS–JS s 13, 99 od­sto i ta­ko­đe se­dam od­bor­ni­ka, GG „Za bo­lji Vr­šac” s 11,20 od­sto i šest od­bor­ni­ka, DS sa 6, 36 od­sto i tri od­bor­ni­ka i „Do­sta je bi­lo” s 5,04 od­sto i dva od­bor­ni­ka.

BE­LA CR­KVA

Naj­vi­še gla­so­va, 41, 34 od­sto i 17 man­da­ta, do­bio je SNS. Sle­de LSV s 19, 69 od­sto gla­so­va i osam man­da­ta, GG „Be­lo­cr­kvan­ska ko­mu­ni­stič­ka slo­bod­na ini­ci­ja­ti­va – Bo­ris Đur­đev” sa 7, 60 od­sto i tri man­da­ta, DS sa se­dam od­sto gla­so­va i ta­ko­đe tri man­da­ta, JS sa 6, 73 od­sto gla­so­va i dva man­da­ta.

OPO­VO

U op­šti­ni Opo­vo je za­be­le­že­na naj­ve­ća iz­la­znost u ce­loj Sr­bi­ji jer je na bi­ra­li­šta iza­šlo oko 77 od­sto upi­sa­nih bi­ra­ča. Naj­vi­še gla­so­va je osvo­jio SNS, ko­jem pri­pa­da 14 od ukup­no 25 me­sta. Ra­di­ka­li su dru­gi i ima­ju ne­što vi­še od de­vet od­sto, tre­ći je SPS s 8,33, dok zbog ve­li­ke iz­la­zno­sti osta­le li­ste ni­su pre­šle cen­zus.

PLAN­DI­ŠTE

Naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Plan­di­štu je osvo­jio SNS, ko­ji će ima­ti 12 od ukup­no 24 od­bor­ni­ka u toj op­šti­ni. Na dru­gom me­stu je GG „Mi ho­će­mo – mi mo­že­mo – Zo­ran Vor­ka­pić” sa se­dam od­bor­nič­kih man­da­ta, a sle­de SPS i LSV, ko­ji će ima­ti po dva od­bor­ni­ka.

ALI­BU­NAR

Na­pred­nja­ci su osvo­ji­li naj­vi­še gla­so­va i na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ali­bu­na­ru, gde će ima­ti ve­ći­nu jer im pri­pa­da 13 od ukup­no 24 od­bor­nič­ka me­sta. SPS i DS su do­bi­li po tri me­sta, LSV – dva, a SRS, SDS i SNP će ima­ti po jed­nog od­bor­ni­ka.

KO­VA­ČI­CA

U op­šti­ni Ko­va­či­ca li­sta SNS - a je osvo­ji­la 46, 5 od­sto gla­so­va, DS 20, 1, LSV 15, 4, „Sa­vez voj­vo­đan­skih Ma­đa­ra – Ištvan Pa­stor” 3, 3 i li­sta „Ivi­ca Da­čić – So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je” šest od­sto.

SU­BO­TI­CA

Naj­vi­še od­bor­ni­ka u su­bo­tič­koj skup­šti­ni u na­red­ne če­ti­ri go­di­na ima­će SNS – 31, dok će po bro­ju pred­stav­ni­ka u grad­skom par­la­men­tu bi­ti iz­jed­na­če­ni SVM i Po­kret za gra­đan­sku Su­bo­ti­cu – po 11. Li­sta oko DS ima­će se­dam od­bor­ni­ka, LSV če­ti­ri, a po jed­nog ma­njin­ske li­ste – Ru­ska stran­ka, Sa­vez bač­kih Bu­nje­va­ca i Voj­vo­đan­ska to­le­ran­ci­ja. Is­pod cen­zu­sa su osta­le li­ste Po­kre­ta „Do­sta je bi­lo”, SPS i SRS.

BAČ­KA TO­PO­LA

U Bač­koj To­po­li naj­vi­še gla­so­va osvo­jio je SVM, ko­ji će u lo­kal­noj skup­šti­ni ima­ti 16 od ukup­no 41 od­bor­ni­ka. Na dru­gom me­stu je SNS s osvo­je­nih 12 man­da­ta, a u lo­kal­nom par­la­men­tu će se na­ći još „Sa­vez gra­đa­na – CI­VIL” sa če­ti­ri od­bor­ni­ka, dok su po tri me­sta osvo­ji­li SPS–JS, Ma­đar­ski po­kret i Ko­a­li­ci­ja LSV–SDS.

MA­LI IĐOŠ

U op­šti­ni Ma­li Iđoš na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma je po­be­di­la li­sta oko SNS - a s de­set od ukup­no 25 od­bor­nič­kih me­sta. Na dru­gom me­stu je SVM s osam man­da­ta, SPS je osvo­jio šest, a Cr­no­gor­ska par­ti­ja će ima­ti jed­nog pred­stav­ni­ka.

NO­VI SAD

U grad­skoj skup­šti­ni No­vog Sa­da od ukup­no 78 od­bor­nič­kih me­sta, SNS je osvo­jio 38. Na dru­gom me­stu je li­sta „Do­sta je bi­lo”, ko­ja će ima­ti de­vet pred­stav­ni­ka, a sle­di SRS, ko­jem pri­pa­da osam od­bor­nič­kih me­sta. Po se­dam man­da­ta su osvo­ji­li LSV i SPS, šest od­bor­ni­ka će ima­ti DS, a po jed­nog SVM, Ze­le­na stran­ka i NO­PO.

SREM­SKI KAR­LOV­CI

Zbog uoče­nih ne­pra­vil­no­sti, na tri od de­set bi­rač­kih me­sta u Srem­skim Kar­lov­ci­ma iz­bo­ri će bi­ti po­no­vlje­ni. Po re­zul­ta­ti­ma gla­sa­nja sa se­dam bi­rač­kih me­sta, naj­vi­še gla­so­va osvo­jio je SNS i pri­pa­šće mu 12 od mo­gu­ćih 25 man­da­ta u lo­kal­nom par­la­men­tu. Gru­pi gra­đa­na, ko­ju pred­vo­di do­sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik tog me­sta Mi­len­ko Fi­li­po­vić, pri­pa­šće šest man­da­ta. Po dva su osvo­ji­li SRS i PS, a po je­dan SPS, DSS–Dve­ri i Gru­pa gra­đa­na „Du­nav 1245”.

BAČ­KI PE­TRO­VAC

Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u op­šti­ni Bač­ki Pe­tro­vac naj­ve­ći broj od­bor­nič­kih me­sta, de­vet, osvo­jio je SNS. Na dru­gom me­stu je li­sta JS - a, ko­ja će ima­ti šest pred­stav­ni­ka u SO Bač­ki Pe­tro­vac, dok je na tre­ćem me­stu DS s pet osvo­je­nih man­da­ta. LSV će ima­ti tri pred­stav­ni­ka, SPS dva, ko­li­ko je osvo­ji­la i stran­ka „Slo­va­ci, na­pred! ”. Osim njih, u lo­kal­nom par­la­men­tu će se na­ći i dva pred­stav­ni­ka GG „Za sre­di­nu u ko­joj vre­di ži­ve­ti”.

BE­ČEJ

Za li­stu „Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je” u Be­če­ju je gla­sa­lo 7.906 gla­sa­ča, ili 44, 32 od­sto, što zna­či da će od 36 od­bor­nič­kih me­sta SNS u no­vom skup­štin­skom sa­zi­vu ima­ti 22 od­bor­ni­ka. Sa­mo još tri li­ste, od de­vet, pre­šlo je cen­zus. SVM je osvo­jio 15, 94 od­sto gla­so­va ili se­dam man­da­ta, „Ma­đar­ski po­kret za pro­me­ne – dr Ta­maš Kor­hec” 9,05 od­sto i če­ti­ri man­da­ta, a Po­kret „Do­sta je bi­lo – Sa­ša Ra­du­lo­vić” 7, 03 od­sto, od­no­sno tri od­bor­nič­ka man­da­ta.

SR­BO­BRAN

Po re­zul­ta­ti­ma OIK u Sr­bo­bra­nu, SNS je po­be­di­la i u toj op­šti­ni s 11 osvo­je­nih man­da­ta. Po se­dam pred­stav­ni­ka će ima­ti SPS i GG „Bran­ko Ga­jin”, dva od­bor­ni­ka je osvo­ji­la GG „Zo­ran Du­dvar­ski”, dok će jed­nog od­bor­ni­ka ima­ti SVM.

BAČ­KA PA­LAN­KA

Po re­zul­ta­ti­ma Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je, u Bač­koj Pa­lan­ci SNS je osvo­jio 20 od ukup­no 41 od­bor­nič­kog man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja PS – PUPS – Udru­že­nje gra­đa­na za Bač­ku Pa­lan­ku ima­će de­vet pred­stav­ni­ka, SPS se­dam, ra­di­ka­li če­ti­ri i SVM je­dan od­bor­nič­ki man­dat.

ŽA­BALJ

U op­šti­ni Ža­balj li­sta oko SNS-a je do­bi­la 13 man­da­ta, li­sta „Če­do­mir Bo­žić – Na­ša op­šti­na Ža­balj” će ima­ti de­vet man­da­ta, LSV tri, a po dva pred­stav­ni­ka će ima­ti SPS, GG „Gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va” i SRS.

BE­O­ČIN

U op­šti­ni Be­o­čin naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma je osvo­jio SNS, što mu je do­ne­lo 14 man­da­ta, sle­di SPS s pet man­da­ta, Na­rod­ni po­kret Dri­na–Di­na­ra–Du­nav i Rom­ska de­mo­krat­ska stran­ka s dva man­da­ta, ko­li­ko i DS, a DSS i LSV ima­ju po je­dan man­dat.

TI­TEL

U op­šti­ni Ti­tel li­sta oko SNS-a je osvo­ji­la 17 man­da­ta u Skup­šti­ni op­šti­ne. Ko­a­li­ci­ja SPS–PS - a do­bi­la je pet man­da­ta, SRS dva, a u Skup­šti­ni će jed­nog od­bor­ni­ka ima­ti i DS.

TE­ME­RIN

U op­šti­ni Te­me­rin SNS će u lo­kal­noj skup­šti­ni ima­ti 17 od ukup­no 32 man­da­ta. Na dru­gom me­stu je Ko­a­li­ci­ja SVM–DZVM - a, ko­ja će ima­ti pet pred­stav­ni­ka u SO Te­me­rin, sle­de SRS sa če­ti­ri, SPS s tri me­sta, ko­li­ko i DS, dok će je­dan man­dat ima­ti Stran­ka Ru­sa.

BAČ

U op­šti­ni Bač, po još uvek ne­pot­pu­nim po­da­ci­ma, SNS je osvo­jio 40 od­sto gla­so­va, dru­go i tre­će me­sto de­le DS i LSV s po 16 od­sto gla­so­va, a če­tvr­to i pe­to SRS i SPS s po osam od­sto osvo­je­nih gla­so­va.

SOM­BOR

U no­vom sa­zi­vu grad­skog par­la­men­ta na­ći će se pred­stav­ni­ci čak de­set iz­bor­nih li­sta ko­je su uče­stvo­va­le na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Od ukup­no 61 od­bor­nič­kog me­sta, SNS je osvo­jio 30 man­da­ta, SPS će ima­ti šest od­bor­ni­ka, SRS pet, a po če­ti­ri pred­stav­ni­ka će ima­ti SPO, DS i GG „Du­šan Jo­vić – Som­bor za sve”. Po­kret „Do­sta je bi­lo” će ima­ti tri od­bor­ni­ka, ko­li­ko je osvo­jio i SVM, dok će po jed­nog pred­stav­ni­ka ima­ti DZVM i Srp­sko - ru­ski po­kret.

APA­TIN

Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja u Apa­ti­nu je sa­op­šti­la da će u bu­du­ćoj lo­kal­noj skup­šti­ni od ukup­no 29 man­da­ta po 12 pri­pa­sti SNS - u i Ko­a­li­ci­ji SPS–JS, po dva pred­stav­ni­ka će ima­ti SRS i DS, dok je jed­no me­sto osvo­jio SVM.

KU­LA

SNS će u Ku­li ima­ti 19 od ukup­no 37 od­bor­ni­ka, a osim njih, pred­stav­ni­ke u SO Ku­la će ima­ti SPS, DS i JS, ko­ji su osvo­ji­li po če­ti­ri, dok će po dva man­da­ta pri­pa­sti SRS - u, SVM - u i Ru­skoj stran­ci.

SREM­SKA MI­TRO­VI­CA

U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci li­sta SNS - a osvo­ji­la 35 od 61 od­bor­nič­kog me­sta u grad­skom par­la­men­tu, a osim njih, u Skup­šti­ni gra­da bi­će još šest stra­na­ka i ko­a­li­ci­ja. Po šest man­da­ta će ima­ti SPS i DS, dok su po če­ti­ri osvo­ji­li SRS i Ko­a­li­ci­ja LSV–LDP–Ze­le­nih. U grad­ski par­la­ment su ušle još i li­ste Ko­a­li­ci­je DSS–Dve­ri i „Uje­di­nje­na opo­zi­ci­ja Mi­tro­vi­ce – Alek­san­dar Pro­da­no­vić (SDS – Bo­ris Ta­dić, Za­jed­no za Sr­bi­ju, Voj­vo­đan­ska par­ti­ja) ” ko­ji će ima­ti po tri pred­stav­ni­ka.

IN­ĐI­JA

Naj­vi­še man­da­ta na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u In­đi­ji osvo­jio je SNS – 21 od­bor­nič­ko me­sto u Skup­šti­ni op­šti­ne In­đi­ja. DS će ima­ti 11 od­bor­ni­ka, ko­a­li­ci­ja oko SPS - a tri, a SRS dva.

IRIG

U op­šti­ni Irig SNS je osvo­jio de­set man­da­ta, ko­a­li­ci­ja oko DS-a tri, LSV dva, dok će po jed­nog pred­stav­ni­ka ima­ti SPS, SRS, Ze­le­na stran­ka, Po­kret so­ci­ja­li­sta i „Gra­đan­ska li­sta – Zo­ran Kne­že­vić”.

ŠID

Naj­vi­še gla­so­va u Ši­du osvo­jio je SNS, ko­ji će ima­ti 23 od ukup­no 39 od­bor­ni­ka. Osim njih, cen­zus za lo­kal­ne iz­bo­re su pro­šle još sa­mo tri li­ste. Li­sta DS će ima­ti šest man­da­ta, dok su po pet osvo­ji­li SRS i SPS.

RU­MA

Ube­dlji­vu ve­ći­nu u op­šti­ni Ru­ma ima­će SNS, ko­ji je osvo­ji­la 23 od ukup­no 43 me­sta u SO Ru­ma. Pet man­da­ta će ima­ti SPS, de­mo­kra­te i ra­di­ka­li po če­ti­ri, Po­kret „Do­sta je bi­lo” dva, a po jed­nog Ze­le­na stran­ka i Je­din­stve­na ru­ska stran­ka.

STA­RA PA­ZO­VA

U Sta­roj Pa­zo­vi iz­bor­na li­sta SNS - a će u no­vom sa­zi­vu lo­kal­nog par­la­men­ta ima­ti 29 od ukup­no 48 od­bor­nič­kih me­sta. SRS i GG „Go­ran Jo­vić” su osvo­ji­li po če­ti­ri man­da­ta, po tri će ima­ti DS, SPS i Ko­a­li­ci­ja SDS–LDP–LSV - a, dok je dva me­sta osvo­ji­la Ze­le­na stran­ka.

Oceni vest:
1
0

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)
 • Robert Karan

  pre 419 dana i 8 sati

  Imam primedbu na netačnost izveštaja izbobrnih rezultata iz Temerina. Umesto GG "Zajedno za naš Temerin" ste stavili da je DS osvojio 3 odbornička mesta. To jednostavno ne odgovara istini.i Znači da je ili nekovrlo zlonameran iz lokane izborne komisije dao pogrešne podatke. DS nije osvojio ni jednog odbornika. A GG "Zajedno za naš Temerin"-Robert Karan, 3 odbornika i 1046 glasova..

  Predsednik GG "Zajedno za naš Temerin"-Robert Karan
  Robert Karan dlpil.mast.politikolog

  Oceni komentar:
  0
  0
novosađani Vreme u Novom Sadu jkp lisje novi sad novosadsko porodilište raspored sahrana novi sad klinika za ginekologiju i akušerstvo novorođenčad JKP Vodovod i kanalizacija bebe Novo naselje RHMZ elektrovojvodina vremenska prognoza isključenje vode gradsko groblje Hitna pomoć sahrane servisne informacije novi sad isključenja struje Elektrodistribucija Novi Sad Petrovaradin sremski karlovci betanija bez vode Republički hidrometeorološki zavod Isključenje struje Spens javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija vremenska prognoza novi sad