Kompletni rezultati lokalnih izbora u Vojvodini

Kompletni rezultati lokalnih izbora u Vojvodini

Ovako su na lokalnim izborima glasale opštine u pokrajini.

KI­KIN­DA

U grad­skom par­la­men­tu u Ki­kin­di, SNS će ima­ti ube­dlji­vu ve­ći­nu od 29 od­bor­ni­ka. Sle­de DS, SPS i LSV sa po če­ti­ri, dok je dva me­sta u grad­skoj skup­šti­ni osvo­jio SVM.

NO­VI KNE­ŽE­VAC

Naj­ve­ći broj man­da­ta u no­vok­ne­že­vač­kom lo­kal­nom par­la­men­tu osvo­ji­la je li­sta kan­di­da­ta SNS-a. Od 31 od­bor­nič­kog me­sta, na­pred­nja­ci­ma je pri­pa­lo 15, a sle­de SVM sa se­dam, DS s pet, dok će SPS i LSV ima­ti po dva od­bor­nič­ka man­da­ta.

SEN­TA

U no­vom sa­zi­vu SO Sen­ta, od ukup­no 29 man­da­ta, naj­vi­še će bi­ti od­bor­ni­ka SVM-a, ko­ji su osvo­ji­li 12 me­sta, sle­de SNS, DS i Ma­đar­ski po­kret, ko­ji će ima­ti po pet od­bor­ni­ka, a osim njih, u lo­kal­nom par­le­man­tu će bi­ti i dva pred­stav­ni­ka Gra­đan­skog sa­ve­za Ma­đa­ra.

KA­NJI­ŽA

Naj­vi­še gla­so­va je do­bio SVM, ko­ji će ima­ti 12 od­bor­nič­kih man­da­ta. Šest man­da­ta u SO Ka­nji­ža ima­će Gru­pa gra­đa­na „Uje­di­nje­ni za Ka­nji­žu”, dok su po pet man­da­ta osvo­ji­li Ma­đar­ski po­kret i SNS, a Ko­a­li­ci­ja „Voj­vo­đan­ska to­le­ran­ci­ja” ima­će jed­nog od­bor­ni­ka.

ČO­KA

Od 25 od­bor­nič­kih me­sta u lo­kal­nom par­la­men­tu op­šti­ne Čo­ka, naj­vi­še je pri­pa­lo SNS - u, ko­ji će ima­ti 11 man­da­ta, na dru­gom me­stu je SVM s de­vet, a osim njih u bu­du­ćem sa­zi­vu SO Čo­ka tri od­bor­ni­ka će ima­ti DS i dva LSV.

ADA

U op­šti­ni Ada, na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma naj­vi­še gla­so­va je osvo­ji­la Gru­pa gra­đa­na „Zo­ran Bi­lic­ki”, za ko­ju je gla­sa­lo čak 65, 52 od­sto iza­šlih bi­ra­ča i oni će u SO Ada ima­ti čak 19 od ukup­no 29 od­bor­nič­kih me­sta. SNS i SVM su osvo­ji­li po če­ti­ri man­da­ta, dok će dva pred­stav­ni­ka ima­ti i DZVM.

ZRE­NJA­NIN

Iz­bor­na li­sta SNS-a do­bi­la je naj­vi­še gla­so­va, pa će u grad­skoj skup­šti­ni ima­ti 35 od­bor­nič­kih man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja oko SPS - a je na dru­gom me­stu s osvo­je­nih de­vet man­da­ta, dok je tre­ća li­sta LSV-a, ko­ji će ima­ti se­dam pred­stav­ni­ka. Pet man­da­ta ima­će SRS, po če­ti­ri su osvo­ji­li „Do­sta je bi­lo” i DS, dok će tri man­da­ta ima­ti SVM.

NO­VI BE­ČEJ

SNS je osvo­jio naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u No­vom Be­če­ju i oni će u lo­kal­nom par­la­men­tu ima­ti 14 od ukup­no 31 man­da­ta. Na dru­gom me­stu je LSV s osvo­je­nih se­dam man­da­ta, a sle­de DS sa šest, SRS s tri i SVM, ko­ji je osvo­jio jed­no od­bor­nič­ko me­sto.

ŽI­TI­ŠTE

Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ži­ti­štu SNS je osvo­jio 11 od­bor­nič­kih me­sta, a DS je dru­gi s osam man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja oko SPS - a ima­će šest od­bor­ni­ka, dok su po dva me­sta osvo­ji­li SVM, Gru­pa gra­đa­na i LSV.

SE­ČANJ

U op­šti­ni Se­čanj naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma osvo­jio je SNS, ko­jem će pri­pa­sti 12 od ukup­no 23 me­sta u SO Se­čanj. Osim njih, u lo­kal­ni par­la­ment su pro­šli SPS sa šest man­da­ta, „Tre­ća Sr­bi­ja” s tri i SRS, ko­ji je osvo­jio dva me­sta.

NO­VA CR­NJA

U op­šti­ni No­va Cr­nja po­be­du na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma je od­ne­la Gru­pa gra­đa­na „Pe­ra Mi­lan­kov”, ko­ja je osvo­ji­la de­vet man­da­ta. Dru­gi po bro­ju gla­so­va je SNS, ko­ji će ima­ti se­dam od­bor­nič­kih me­sta, a u no­vom sa­zi­vu lo­kal­ne skup­šti­ne pet od­bor­ni­ka će ima­ti SPS i po dva me­sta su osvo­ji­li DS i SVM.

PAN­ČE­VO

U Pan­če­vu ube­dlji­vu po­be­du na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ostva­rio je SNS, osvo­jiv­ši 39 od­bor­nič­kih me­sta. Na dru­gom me­stu je DS sa se­dam man­da­ta, sle­de LSV, SRS i SPS, ko­ji su osvo­ji­li po šest od­bor­nič­kih me­sta, a osim njih, u grad­skoj skup­šti­ni će se na­ći i pet pred­stav­ni­ka „Do­sta je bi­lo” i je­dan od­bor­nik SVM.

VR­ŠAC

Po po­da­ci­ma Grad­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je u Vr­šcu, SNS je osvo­jio 37 od­sto gla­so­va ili 20 od 45 od­bor­ni­ka. Sle­de Po­kret „Vr­šač­ka re­gi­ja – Evrop­ska re­gi­ja” sa 14,28 od­sto i se­dam od­bor­ni­ka, SPS–JS s 13, 99 od­sto i ta­ko­đe se­dam od­bor­ni­ka, GG „Za bo­lji Vr­šac” s 11,20 od­sto i šest od­bor­ni­ka, DS sa 6, 36 od­sto i tri od­bor­ni­ka i „Do­sta je bi­lo” s 5,04 od­sto i dva od­bor­ni­ka.

BE­LA CR­KVA

Naj­vi­še gla­so­va, 41, 34 od­sto i 17 man­da­ta, do­bio je SNS. Sle­de LSV s 19, 69 od­sto gla­so­va i osam man­da­ta, GG „Be­lo­cr­kvan­ska ko­mu­ni­stič­ka slo­bod­na ini­ci­ja­ti­va – Bo­ris Đur­đev” sa 7, 60 od­sto i tri man­da­ta, DS sa se­dam od­sto gla­so­va i ta­ko­đe tri man­da­ta, JS sa 6, 73 od­sto gla­so­va i dva man­da­ta.

OPO­VO

U op­šti­ni Opo­vo je za­be­le­že­na naj­ve­ća iz­la­znost u ce­loj Sr­bi­ji jer je na bi­ra­li­šta iza­šlo oko 77 od­sto upi­sa­nih bi­ra­ča. Naj­vi­še gla­so­va je osvo­jio SNS, ko­jem pri­pa­da 14 od ukup­no 25 me­sta. Ra­di­ka­li su dru­gi i ima­ju ne­što vi­še od de­vet od­sto, tre­ći je SPS s 8,33, dok zbog ve­li­ke iz­la­zno­sti osta­le li­ste ni­su pre­šle cen­zus.

PLAN­DI­ŠTE

Naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Plan­di­štu je osvo­jio SNS, ko­ji će ima­ti 12 od ukup­no 24 od­bor­ni­ka u toj op­šti­ni. Na dru­gom me­stu je GG „Mi ho­će­mo – mi mo­že­mo – Zo­ran Vor­ka­pić” sa se­dam od­bor­nič­kih man­da­ta, a sle­de SPS i LSV, ko­ji će ima­ti po dva od­bor­ni­ka.

ALI­BU­NAR

Na­pred­nja­ci su osvo­ji­li naj­vi­še gla­so­va i na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ali­bu­na­ru, gde će ima­ti ve­ći­nu jer im pri­pa­da 13 od ukup­no 24 od­bor­nič­ka me­sta. SPS i DS su do­bi­li po tri me­sta, LSV – dva, a SRS, SDS i SNP će ima­ti po jed­nog od­bor­ni­ka.

KO­VA­ČI­CA

U op­šti­ni Ko­va­či­ca li­sta SNS - a je osvo­ji­la 46, 5 od­sto gla­so­va, DS 20, 1, LSV 15, 4, „Sa­vez voj­vo­đan­skih Ma­đa­ra – Ištvan Pa­stor” 3, 3 i li­sta „Ivi­ca Da­čić – So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je” šest od­sto.

SU­BO­TI­CA

Naj­vi­še od­bor­ni­ka u su­bo­tič­koj skup­šti­ni u na­red­ne če­ti­ri go­di­na ima­će SNS – 31, dok će po bro­ju pred­stav­ni­ka u grad­skom par­la­men­tu bi­ti iz­jed­na­če­ni SVM i Po­kret za gra­đan­sku Su­bo­ti­cu – po 11. Li­sta oko DS ima­će se­dam od­bor­ni­ka, LSV če­ti­ri, a po jed­nog ma­njin­ske li­ste – Ru­ska stran­ka, Sa­vez bač­kih Bu­nje­va­ca i Voj­vo­đan­ska to­le­ran­ci­ja. Is­pod cen­zu­sa su osta­le li­ste Po­kre­ta „Do­sta je bi­lo”, SPS i SRS.

BAČ­KA TO­PO­LA

U Bač­koj To­po­li naj­vi­še gla­so­va osvo­jio je SVM, ko­ji će u lo­kal­noj skup­šti­ni ima­ti 16 od ukup­no 41 od­bor­ni­ka. Na dru­gom me­stu je SNS s osvo­je­nih 12 man­da­ta, a u lo­kal­nom par­la­men­tu će se na­ći još „Sa­vez gra­đa­na – CI­VIL” sa če­ti­ri od­bor­ni­ka, dok su po tri me­sta osvo­ji­li SPS–JS, Ma­đar­ski po­kret i Ko­a­li­ci­ja LSV–SDS.

MA­LI IĐOŠ

U op­šti­ni Ma­li Iđoš na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma je po­be­di­la li­sta oko SNS - a s de­set od ukup­no 25 od­bor­nič­kih me­sta. Na dru­gom me­stu je SVM s osam man­da­ta, SPS je osvo­jio šest, a Cr­no­gor­ska par­ti­ja će ima­ti jed­nog pred­stav­ni­ka.

NO­VI SAD

U grad­skoj skup­šti­ni No­vog Sa­da od ukup­no 78 od­bor­nič­kih me­sta, SNS je osvo­jio 38. Na dru­gom me­stu je li­sta „Do­sta je bi­lo”, ko­ja će ima­ti de­vet pred­stav­ni­ka, a sle­di SRS, ko­jem pri­pa­da osam od­bor­nič­kih me­sta. Po se­dam man­da­ta su osvo­ji­li LSV i SPS, šest od­bor­ni­ka će ima­ti DS, a po jed­nog SVM, Ze­le­na stran­ka i NO­PO.

SREM­SKI KAR­LOV­CI

Zbog uoče­nih ne­pra­vil­no­sti, na tri od de­set bi­rač­kih me­sta u Srem­skim Kar­lov­ci­ma iz­bo­ri će bi­ti po­no­vlje­ni. Po re­zul­ta­ti­ma gla­sa­nja sa se­dam bi­rač­kih me­sta, naj­vi­še gla­so­va osvo­jio je SNS i pri­pa­šće mu 12 od mo­gu­ćih 25 man­da­ta u lo­kal­nom par­la­men­tu. Gru­pi gra­đa­na, ko­ju pred­vo­di do­sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik tog me­sta Mi­len­ko Fi­li­po­vić, pri­pa­šće šest man­da­ta. Po dva su osvo­ji­li SRS i PS, a po je­dan SPS, DSS–Dve­ri i Gru­pa gra­đa­na „Du­nav 1245”.

BAČ­KI PE­TRO­VAC

Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u op­šti­ni Bač­ki Pe­tro­vac naj­ve­ći broj od­bor­nič­kih me­sta, de­vet, osvo­jio je SNS. Na dru­gom me­stu je li­sta JS - a, ko­ja će ima­ti šest pred­stav­ni­ka u SO Bač­ki Pe­tro­vac, dok je na tre­ćem me­stu DS s pet osvo­je­nih man­da­ta. LSV će ima­ti tri pred­stav­ni­ka, SPS dva, ko­li­ko je osvo­ji­la i stran­ka „Slo­va­ci, na­pred! ”. Osim njih, u lo­kal­nom par­la­men­tu će se na­ći i dva pred­stav­ni­ka GG „Za sre­di­nu u ko­joj vre­di ži­ve­ti”.

BE­ČEJ

Za li­stu „Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je” u Be­če­ju je gla­sa­lo 7.906 gla­sa­ča, ili 44, 32 od­sto, što zna­či da će od 36 od­bor­nič­kih me­sta SNS u no­vom skup­štin­skom sa­zi­vu ima­ti 22 od­bor­ni­ka. Sa­mo još tri li­ste, od de­vet, pre­šlo je cen­zus. SVM je osvo­jio 15, 94 od­sto gla­so­va ili se­dam man­da­ta, „Ma­đar­ski po­kret za pro­me­ne – dr Ta­maš Kor­hec” 9,05 od­sto i če­ti­ri man­da­ta, a Po­kret „Do­sta je bi­lo – Sa­ša Ra­du­lo­vić” 7, 03 od­sto, od­no­sno tri od­bor­nič­ka man­da­ta.

SR­BO­BRAN

Po re­zul­ta­ti­ma OIK u Sr­bo­bra­nu, SNS je po­be­di­la i u toj op­šti­ni s 11 osvo­je­nih man­da­ta. Po se­dam pred­stav­ni­ka će ima­ti SPS i GG „Bran­ko Ga­jin”, dva od­bor­ni­ka je osvo­ji­la GG „Zo­ran Du­dvar­ski”, dok će jed­nog od­bor­ni­ka ima­ti SVM.

BAČ­KA PA­LAN­KA

Po re­zul­ta­ti­ma Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je, u Bač­koj Pa­lan­ci SNS je osvo­jio 20 od ukup­no 41 od­bor­nič­kog man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja PS – PUPS – Udru­že­nje gra­đa­na za Bač­ku Pa­lan­ku ima­će de­vet pred­stav­ni­ka, SPS se­dam, ra­di­ka­li če­ti­ri i SVM je­dan od­bor­nič­ki man­dat.

ŽA­BALJ

U op­šti­ni Ža­balj li­sta oko SNS-a je do­bi­la 13 man­da­ta, li­sta „Če­do­mir Bo­žić – Na­ša op­šti­na Ža­balj” će ima­ti de­vet man­da­ta, LSV tri, a po dva pred­stav­ni­ka će ima­ti SPS, GG „Gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va” i SRS.

BE­O­ČIN

U op­šti­ni Be­o­čin naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma je osvo­jio SNS, što mu je do­ne­lo 14 man­da­ta, sle­di SPS s pet man­da­ta, Na­rod­ni po­kret Dri­na–Di­na­ra–Du­nav i Rom­ska de­mo­krat­ska stran­ka s dva man­da­ta, ko­li­ko i DS, a DSS i LSV ima­ju po je­dan man­dat.

TI­TEL

U op­šti­ni Ti­tel li­sta oko SNS-a je osvo­ji­la 17 man­da­ta u Skup­šti­ni op­šti­ne. Ko­a­li­ci­ja SPS–PS - a do­bi­la je pet man­da­ta, SRS dva, a u Skup­šti­ni će jed­nog od­bor­ni­ka ima­ti i DS.

TE­ME­RIN

U op­šti­ni Te­me­rin SNS će u lo­kal­noj skup­šti­ni ima­ti 17 od ukup­no 32 man­da­ta. Na dru­gom me­stu je Ko­a­li­ci­ja SVM–DZVM - a, ko­ja će ima­ti pet pred­stav­ni­ka u SO Te­me­rin, sle­de SRS sa če­ti­ri, SPS s tri me­sta, ko­li­ko i DS, dok će je­dan man­dat ima­ti Stran­ka Ru­sa.

BAČ

U op­šti­ni Bač, po još uvek ne­pot­pu­nim po­da­ci­ma, SNS je osvo­jio 40 od­sto gla­so­va, dru­go i tre­će me­sto de­le DS i LSV s po 16 od­sto gla­so­va, a če­tvr­to i pe­to SRS i SPS s po osam od­sto osvo­je­nih gla­so­va.

SOM­BOR

U no­vom sa­zi­vu grad­skog par­la­men­ta na­ći će se pred­stav­ni­ci čak de­set iz­bor­nih li­sta ko­je su uče­stvo­va­le na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Od ukup­no 61 od­bor­nič­kog me­sta, SNS je osvo­jio 30 man­da­ta, SPS će ima­ti šest od­bor­ni­ka, SRS pet, a po če­ti­ri pred­stav­ni­ka će ima­ti SPO, DS i GG „Du­šan Jo­vić – Som­bor za sve”. Po­kret „Do­sta je bi­lo” će ima­ti tri od­bor­ni­ka, ko­li­ko je osvo­jio i SVM, dok će po jed­nog pred­stav­ni­ka ima­ti DZVM i Srp­sko - ru­ski po­kret.

APA­TIN

Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja u Apa­ti­nu je sa­op­šti­la da će u bu­du­ćoj lo­kal­noj skup­šti­ni od ukup­no 29 man­da­ta po 12 pri­pa­sti SNS - u i Ko­a­li­ci­ji SPS–JS, po dva pred­stav­ni­ka će ima­ti SRS i DS, dok je jed­no me­sto osvo­jio SVM.

KU­LA

SNS će u Ku­li ima­ti 19 od ukup­no 37 od­bor­ni­ka, a osim njih, pred­stav­ni­ke u SO Ku­la će ima­ti SPS, DS i JS, ko­ji su osvo­ji­li po če­ti­ri, dok će po dva man­da­ta pri­pa­sti SRS - u, SVM - u i Ru­skoj stran­ci.

SREM­SKA MI­TRO­VI­CA

U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci li­sta SNS - a osvo­ji­la 35 od 61 od­bor­nič­kog me­sta u grad­skom par­la­men­tu, a osim njih, u Skup­šti­ni gra­da bi­će još šest stra­na­ka i ko­a­li­ci­ja. Po šest man­da­ta će ima­ti SPS i DS, dok su po če­ti­ri osvo­ji­li SRS i Ko­a­li­ci­ja LSV–LDP–Ze­le­nih. U grad­ski par­la­ment su ušle još i li­ste Ko­a­li­ci­je DSS–Dve­ri i „Uje­di­nje­na opo­zi­ci­ja Mi­tro­vi­ce – Alek­san­dar Pro­da­no­vić (SDS – Bo­ris Ta­dić, Za­jed­no za Sr­bi­ju, Voj­vo­đan­ska par­ti­ja) ” ko­ji će ima­ti po tri pred­stav­ni­ka.

IN­ĐI­JA

Naj­vi­še man­da­ta na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u In­đi­ji osvo­jio je SNS – 21 od­bor­nič­ko me­sto u Skup­šti­ni op­šti­ne In­đi­ja. DS će ima­ti 11 od­bor­ni­ka, ko­a­li­ci­ja oko SPS - a tri, a SRS dva.

IRIG

U op­šti­ni Irig SNS je osvo­jio de­set man­da­ta, ko­a­li­ci­ja oko DS-a tri, LSV dva, dok će po jed­nog pred­stav­ni­ka ima­ti SPS, SRS, Ze­le­na stran­ka, Po­kret so­ci­ja­li­sta i „Gra­đan­ska li­sta – Zo­ran Kne­že­vić”.

ŠID

Naj­vi­še gla­so­va u Ši­du osvo­jio je SNS, ko­ji će ima­ti 23 od ukup­no 39 od­bor­ni­ka. Osim njih, cen­zus za lo­kal­ne iz­bo­re su pro­šle još sa­mo tri li­ste. Li­sta DS će ima­ti šest man­da­ta, dok su po pet osvo­ji­li SRS i SPS.

RU­MA

Ube­dlji­vu ve­ći­nu u op­šti­ni Ru­ma ima­će SNS, ko­ji je osvo­ji­la 23 od ukup­no 43 me­sta u SO Ru­ma. Pet man­da­ta će ima­ti SPS, de­mo­kra­te i ra­di­ka­li po če­ti­ri, Po­kret „Do­sta je bi­lo” dva, a po jed­nog Ze­le­na stran­ka i Je­din­stve­na ru­ska stran­ka.

STA­RA PA­ZO­VA

U Sta­roj Pa­zo­vi iz­bor­na li­sta SNS - a će u no­vom sa­zi­vu lo­kal­nog par­la­men­ta ima­ti 29 od ukup­no 48 od­bor­nič­kih me­sta. SRS i GG „Go­ran Jo­vić” su osvo­ji­li po če­ti­ri man­da­ta, po tri će ima­ti DS, SPS i Ko­a­li­ci­ja SDS–LDP–LSV - a, dok je dva me­sta osvo­ji­la Ze­le­na stran­ka.

Oceni vest:
1
0

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)
 • Robert Karan

  pre 330 dana i 19 sati

  Imam primedbu na netačnost izveštaja izbobrnih rezultata iz Temerina. Umesto GG "Zajedno za naš Temerin" ste stavili da je DS osvojio 3 odbornička mesta. To jednostavno ne odgovara istini.i Znači da je ili nekovrlo zlonameran iz lokane izborne komisije dao pogrešne podatke. DS nije osvojio ni jednog odbornika. A GG "Zajedno za naš Temerin"-Robert Karan, 3 odbornika i 1046 glasova..

  Predsednik GG "Zajedno za naš Temerin"-Robert Karan
  Robert Karan dlpil.mast.politikolog

  Oceni komentar:
  0
  0
klinika za ginekologiju i akušerstvo servisne informacije novi sad Petrovaradin štrajk katastar bez vode bez struje matičar Isključenje struje novosađani krađa Republički hidrometeorološki zavod isključenje vode novosadsko porodilište JKP Vodovod i kanalizacija vremenska prognoza novi sad javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija novorođenčad bebe Srbija betanija big shopping centar Novo naselje jp putevi srbije đorđe balašević elektrovojvodina kovilj vladimir putin novi sad vremenska prognoza isključenja struje