PIO FOND: Pod kojim uslovima možete raditi nakon penzionisanja

PIO FOND: Pod kojim uslovima možete raditi nakon penzionisanja

Ne postoji zakonsko ograničenje kada je reč o stažu ili godinama starosti. Moguće je angažovanje penzionera po ugovoru o radu, o delu, autorskom ugovoru, uz penziju. Jedino će invalidski penzioneri morati na ponovnu ocenu radne sposobnosti.

U Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje za Politiku kažu da ne po­sto­je za­kon­ska ogra­ni­če­nja ka­da je reč o tra­ja­nju za­po­sle­nja sta­ro­snih pen­zi­o­ne­ra. Ta­kav pen­zi­o­ner mo­že bez ogra­ni­če­nja po­no­vo da se za­po­sli po ugo­vo­ru o ra­du, o de­lu, autor­skom ugo­vo­ru, i da pri­ma pen­zi­ju.

On ni­je u oba­ve­zi da se sva­ke go­di­ne pri­ja­vlju­je PIO fon­du da na­sta­vlja da ra­di. Jer, uko­li­ko po­slo­da­vac za­po­sli ovog pen­zi­o­ne­ra po bi­lo kom osno­vu (rad­ni od­nos, ugo­vor o de­lu, pri­vre­me­ni i po­vre­me­ni po­slo­vi), ima oba­ve­zu da pod­ne­se pri­ja­vu na osi­gu­ra­nje i re­dov­no upla­ću­je do­pri­no­se za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, kao i za sve osta­le za­po­sle­ne.

Do­pri­nos za oba­ve­zno pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje se pla­ća po sto­pi od 26 od­sto na za­ra­du, od­no­sno na osno­vi­cu osi­gu­ra­nja i ta sto­pa se ne uma­nju­je bez ob­zi­ra na to da li je u pi­ta­nju osi­gu­ra­nik – za­po­sle­ni ili ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je. Na osno­vu tih upla­ta do­pri­no­sa, za­po­sle­ni ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je mo­že, po pre­stan­ku osi­gu­ra­nja, na­kon naj­ma­nje go­di­nu da­na za­po­sle­nja, da pod­ne­se zah­tev za po­nov­no od­re­đi­va­nje sta­ro­sne pen­zi­je.

Upi­ta­ni da li ista pra­va va­že i za in­va­lid­ske i voj­ne pen­zi­o­ne­re ko­ji na­sta­ve da ra­de, u PIO ka­žu da, ka­da se in­va­lid­ski pen­zi­o­ner za­po­sli ili poč­ne da oba­vlja sa­mo­stal­nu de­lat­nost, fond je du­žan da ga po slu­žbe­noj du­žno­sti po­zo­ve na po­nov­nu oce­nu rad­ne spo­sob­no­sti ra­di utvr­đi­va­nja pro­me­na u zdrav­stve­nom sta­nju. Nje­mu se upu­ću­je po­ziv za le­kar­ski pre­gled ra­di po­nov­ne oce­ne rad­ne spo­sob­no­sti, a u za­vi­sno­sti od oce­ne or­ga­na ve­šta­če­nja, od­lu­či­će se o nje­go­vom pra­vu na in­va­lid­sku pen­zi­ju.

Pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju pre­sta­će i ob­u­sta­vi­će se is­pla­ta in­va­lid­ske pen­zi­je ako se utvr­di da in­va­lid­nost vi­še ne po­sto­ji. Uko­li­ko se utvr­di da in­va­lid­nost i da­lje po­sto­ji, ne­će pre­sta­ti pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju. Ko­ri­snik in­va­lid­ske pen­zi­je ko­ji za­klju­či ugo­vor o de­lu ili oba­vlja pri­vre­me­ne i po­vre­me­ne po­slo­ve, ne­će se iz­vo­di­ti na po­nov­nu oce­nu rad­ne spo­sob­no­sti, ni­ti će mu se ob­u­sta­vlja­ti is­pla­ta in­va­lid­ske pen­zi­je, ob­ja­šnja­va­ju u PIO.

Ko­ri­snik in­va­lid­ske pen­zi­je ostva­re­ne po osno­vu pot­pu­nog gu­bit­ka spo­sob­no­sti za pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu (voj­ni in­va­lid­ski pen­zi­o­ner), mo­že po­no­vo da se za­po­sli, od­no­sno da mu ide staž.

Za sta­ro­sne voj­ne pen­zi­o­ne­re va­ži isto što i za osta­le sta­ro­sne pen­zi­o­ne­re. Da­kle, ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je mo­že bez ogra­ni­če­nja po­no­vo ući u osi­gu­ra­nje (da se za­po­sli). Pre­ma čla­nu 121 Za­ko­na o PIO, sta­ro­sni pen­zi­o­ner ili onaj ko­ji je oti­šao u pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju a za­po­sli se na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je, od­no­sno oba­vlja sa­mo­stal­nu de­lat­nost po osno­vu ko­je je oba­ve­zno osi­gu­ran na te­ri­to­ri­ji na­še ze­mlje, ima pra­vo po pre­stan­ku tog za­po­sle­nja, od­no­sno oba­vlja­nja te sa­mo­stal­ne de­lat­no­sti, na po­nov­no od­re­đi­va­nje pen­zi­je ako je bio u osi­gu­ra­nju naj­ma­nje go­di­nu da­na.

In­va­lid­ski pen­zi­o­ne­ri ne­ma­ju pra­vo na po­nov­no od­re­đi­va­nje pen­zi­je po osno­vu za­po­sle­nja, od­no­sno oba­vlja­nja sa­mo­stal­ne de­lat­no­sti po­sle pen­zi­o­ni­sa­nja. Za­ko­nom o PIO ni­su pred­vi­đe­na ogra­ni­če­nja u po­gle­du go­di­na ži­vo­ta kod po­nov­nog za­po­sle­nja.

Ka­da je reč o sta­ro­snom pen­zi­o­ne­ru, ko­ji se za­po­sli na rad­nom me­stu s be­ne­fi­ci­ra­nim rad­nim sta­žom, pri­li­kom po­nov­nog od­re­đi­va­nja pen­zi­je, staž će se ra­ču­na­ti sa uve­ća­nim tra­ja­njem, u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, za­klju­ču­ju u PIO fon­du.

Oceni vest:
1
1

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)

Ovaj članak još uvek nije komentarisan

novorođenčad Republički hidrometeorološki zavod horoskop servisne informacije novi sad Spens JKP Vodovod i kanalizacija bez struje raspored sahrana novi sad bebe RHMZ servisne informacije isključenje vode Elektrodistribucija Novi Sad elektrovojvodina Isključenje struje bez vode maturanti vremenska prognoza novi sad jkp novosadska toplana gradsko groblje novosadsko porodilište sahrane isključenja struje plato spensa klinika za ginekologiju i akušerstvo novosađani Vreme u Novom Sadu javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija betanija gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević