Raspored odnošenja baštenskog otpada u Novom Sadu i okolini

Raspored odnošenja baštenskog otpada u Novom Sadu i okolini

Pred­u­ze­će "Či­sto­ća" re­a­li­zu­je re­do­van go­di­šnji pro­gram ukla­nja­nja ba­šten­skog ot­pa­da, ko­ji će tra­ja­ti do kra­ja no­vem­bra. Tra­va, gra­nje, li­šće, ko­rov i sli­čan ot­pad or­ga­ni­zo­va­no će se od­no­si­ti iz svih na­se­lja s in­di­vi­du­al­nim ti­pom sta­no­va­nja po pre­ci­znom ras­po­re­du.

Gra­đa­ni tre­ba da do 6 ča­so­va osta­ve ba­šten­ski ot­pad is­pred svo­jih ku­ća, na istom me­stu gde osta­vlja­ju kan­te za sme­će. Ot­pad tre­ba da bu­de upa­ko­van u ke­se, džako­ve ili ku­ti­je, a gra­nje po­ve­za­no u sno­po­ve, uko­li­ko se ne mo­že dru­ga­či­je slo­ži­ti, prenosi "Dnevnik".

Eki­pe "Či­sto­će" su­tra će od­no­sti­ti ba­šten­ski ot­pad iz Bu­di­sa­ve, Šan­ga­ja, Ste­pa­no­vi­će­va, Ki­sa­ča, sa Sa­te­li­ta i Ba­na­ti­ća po po­zi­vu. Taj po­sao će u uto­rak (11. apri­la) oba­vlja­ti u Ka­ću, a u sre­du (12. aprila) u Ru­men­ki, na Saj­lo­vu, Adi­ca­ma, Avi­ja­ti­čar­skom na­se­lju i Gr­ba­vi­ci, po po­zi­vu. Ot­pad će se u če­tvr­tak (13. apri­la) ukla­nja­ti iz Srem­ske Ka­me­ni­ce, Le­di­na­ca i Bu­kov­ca. U pe­tak (14. apri­la) "Či­sto­ća" će ot­pad od­no­si­ti s Pod­ba­re, Sa­laj­ke, Če­ne­ja, Ada­mo­vi­će­vog na­se­lja, De­te­li­na­re, de­la Bu­le­va­ra (kod sta­ni­ce), iz Ve­li­kog ri­ta, Ma­log Beograda i s Pe­ji­će­vih sa­la­ša.

Ka­ba­sti ot­pad "Či­sto­ća" će ukla­nja­ti iz MZ Saj­lo­vo od 10. do 12. apri­la, a kon­tej­ne­ri za od­la­ga­nje bi­će postavlje­ni na po­čet­ku Uli­ce gor­nje Saj­lo­vo, Gor­nje Saj­lo­vo kod bro­ja 37, na po­čet­ku Uli­ce do­nje Saj­lo­vo, kao i na uglu uli­ca Do­nje Saj­lo­vo i Saj­lo­vo I.

Oceni vest:
0
0

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)

Ovaj članak još uvek nije komentarisan